Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BEERWARE.NL en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen BEERWARE.NL en de klant.
II. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BEERWARE.NL zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
III. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met BEERWARE.NL afsluit. De algemene voorwaarden zijn te lezen op de website en kunnen ook worden toegestuurd.

Artikel 2 – Het Aanbod

I. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als BEERWARE gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BEERWARE.NL niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
BEERWARE.NL zal de aangeboden producten en/of diensten zo omschrijven zodat je de producten/diensten goed kunt beoordelen. Dus zullen we ook alle informatie verschaffen die nodig is om een goede beoordeling te maken.

Artikel 3 – De Overeenkomst

I. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid IV, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
II. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BEERWARE.NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BEERWARE is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
III. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BEERWARE.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal BEERWARE.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
IV. BEERWARE.NL kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BEERWARE.NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
IV. BEERWARE.NL zal bij het product of dienst aan de klant het bezoekadres van de vestiging van BEERWARE.NL waar de klant met klachten terecht kan, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Er is sprake van een overeenkomst als je een product/dienst bij ons bestelt en wij deze bestelling bevestigen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je de bestelling op veilige wijze elektronisch kunt betalen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Herroepingsrecht bij levering van producten

I. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan BEERWARE.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger.
II. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BEERWARE.NL retourneren, conform de door BEERWARE.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies

4.2 Kosten in geval van herroeping

I. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
II. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal BEERWARE.NL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4.3 Uitsluiting herroepingsrecht

I. BEERWARE.NL kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid II.
II. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– a. die door BEERWARE.NL tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
– b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– d. die snel kunnen bederven of verouderen;
– e. die door de klant al geopend zijn (verzegeling verbroken) en hierdoor niet nogmaals verkoopbaar zijn;
– f. voor orders die meer dan 20 producten omvatten, tenzij anders gespecificeerd in de overeenkomst tussen de klant en BEERWARE.NL.
Na ontvangst heb je het recht om het product binnen 14 dagen te retourneren. Dit kan alleen als er zorgvuldig met het product is omgegaan en de producten niet zijn geopend (zegel niet verbroken en de dopjes niet van de flesjes). Let op: dit geldt al als er één bier is geopend. Ook zijn de kosten voor het terugzenden voor eigen rekening

Artikel 5 – De Prijs

I. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
II. In afwijking van het vorige lid kan BEERWARE.NL producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BEERWARE.NL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
III. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
IV. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien BEERWARE.NL dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
IV. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
De prijzen van onze producten worden niet zomaar verhoogd. Als je een abonnement hebt en de prijs van het product wordt verhoogd heb je het recht om het abonnement op te zeggen

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

I. BEERWARE.NL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
II. Een door BEERWARE.NL, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover BEERWARE.NL kan doen gelden.
Er zullen door ons alleen maar producten van de hoogste kwaliteit worden geleverd.

Artikel 7 – Levering en Uitvoering

I. BEERWARE.NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
II. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
III. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
IV. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal BEERWARE.NL het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
V. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BEERWARE.NL zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van BEERWARE.NL.
VI. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BEERWARE.NL tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan BEERWARE.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het moment van bezorging kan nadrukkelijk wel worden vastgesteld in afwezigheid van een aangetekende verzending.
De producten zullen na bestelling zo snel mogelijk worden geleverd tenzij anders op de website vermeld. Als het leveren van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zullen we een vervangend product aanbieden, maar hierover eerst contact met je opnemen. Uiteraard worden de producten zo netjes mogelijk geleverd, het risico hiervoor ligt ook bij BEERWARE.NL.

Artikel 8 – Duurtransacties

Opzegging
I. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
II. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de duurtransactie een periode van maximaal drie maanden omvat en het volledige verschuldige bedrag over deze periode al door de klant is voldaan.
Verlenging
III. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
IV. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur
V. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Abonnementen kunnen ten alle tijden voor de eerste dag van de maand worden opgezegd. De enige uitzondering hierop zijn abonnementen met een vastgestelde duur die al in hun volledigheid zijn betaald.

Artikel 9 – Betaling

I. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4.1 lid I. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
II. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BEERWARE.NL te melden.
III. In geval van wanbetaling van de consument heeft BEERWARE.NL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Er wordt van je verwacht dat je de producten die je hebt besteld ook betaalt.

Artikel 10 – Privacybeleid

I. Bij de afhandeling van een bestelling verwerkt BEERWARE.NL de persoonsgegevens van de klant ten behoeve van het uitvoeren van de aangegane overeenkomst. De persoonsgegevens van klanten worden in vertrouwen door BEERWARE.NL behandeld. Voor meer informatie wordt er verwezen naar de privacyverklaring.
Er wordt zorgvuldig met je persoonsgegevens omgesprongen. Hiervoor hebben we ook een privacyverklaring opgesteld, je vindt deze op de website op de pagina “over beerware”.

Artikel 11 – Leeftijdsgrens

I. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de diensten van BEERWARE.NL en bestellingen plaatsen via de website van BEERWARE.NL. Als er twijfel bestaat over de leeftijd van de klant mag BEERWARE.NL om legitimatie van de klant verzoeken (dit kan elektronisch worden afgehandeld). Geldige legitimatiebewijzen zijn een (nationaal) paspoort, een identiteitskaart, en een rijbewijs. Indien de klant niet aan de leeftijdseis voldoet, of niet ingaat op het verzoek van BEERWARE.NL tot legitimatie binnen een periode van 14 dagen mag BEERWARE.NL de overeenkomst nietig verklaren.

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

I. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij BEERWARE.NL. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
II. Als de klant reacties op de producten en diensten van BEERWARE.NL op de website of social media plaatst behoudt BEERWARE.NL het recht de inhoud van dit bericht te veelvuldigen. Voor het gebruik van deze inhoud voor marketingdoeleinden buiten de website of social media om is BEERWARE.NL gebonden aan het verlenen van dit recht van de klant aan BEERWARE.NL.
Alle intellectuele eigendomsrechten (bv. logo’s, programmatuur, en teksten) van de website liggen bij BEERWARE.NL.

Artikel 13 – Overmacht

I. BEERWARE.NL zal zich immer tot het uiterste inspannen de initieel aangegane overeenkomst met de consument na te komen, echter BEERWARE.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
II. Onder overmacht wordt mede verstaan:
(a) overmacht van toeleveranciers van BEERWARE.NL,
(b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van BEERWARE.NL,
(c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
(d) overheidsmaatregelen,
(e) elektriciteitsstoring,
(f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(g) oorlog,
(h) werkbezetting,
(i) staking,
(j) algemene vervoersproblemen.
III. BEERWARE.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is BEERWARE.NL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
IV. BEERWARE.NL verplicht zich jegens de consument een passende oplossing te zoeken voor het geval van overmacht dat zich voordoet, hierbij kan gedacht worden aan een vervangend product om de overeenkomst alsnog tot uitvoering te brengen. Mocht het geval van overmacht dusdanig ernstig zijn dat BEERWARE geen mogelijkheid heeft om binnen een periode van twee maanden de aangegane verplichtingen uit te voeren dan wel een passend alternatief aanbod aan de consument voor te leggen kan BEERWARE.NL zich beroepen op lid III van dit artikel.
Mocht zich er een ernstig geval van overmacht voordoen moeten we de levering van bestelde producten/diensten uitstellen. In dit geval zullen we contact met je opnemen om naar een goede oplossing te zoeken.

Artikel 14 – Klachtenregeling

I. Indien de klant een klacht wilt uiten aangaande het niet ontvangen dan wel het ontvangen van producten in beschadigde toestand kan deze worden gericht aan BEERWARE.NL op het e-mailadres info@beerware.nl. BEERWARE.NL zal de klacht zo spoedig mogelijk en serieus behandelen.
II. Bij BEERWARE.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de BEERWARE.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
III. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.
Als je een klacht hebt over het niet ontvangen van een product of het juist wel ontvangen van een product maar in beschadigde toestand kun je deze altijd sturen naar info@beerware.nl. We nemen alle klachten serieus en behandelen ze zo snel mogelijk.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht

I. Op overeenkomsten tussen BEERWARE.NL en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Op alle overeenkomsten en andere zaken waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright by BEERWARE.NL | KVK: 71219943. | BTW: 858629094B01.

Ben je 18 jaar of ouder? Even controleren...

Pssst.. Wil jij 10% korting?

Laat je e-mailadres achter en ontvang een kortingscode voor je eerste bestelling. We houden je via de mail op de hoogte van de nieuwste speciaalbieren en vetste acties!